صنعتی دوده فام

شصدف | سهام - فرابورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,478 5.00
قیمت پایانی: 21,484 0.36

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,478 پایانی 21,484 76.00
بیشترین 22,478 کمترین 22,478
حجم 167,028 دفعات 2,509
حد قیمت 20,338 - 22,478 ارزش 3.754 میلیارد
حجم مبنا 2.348 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار -
167,028 حجم خرید -
2,494 تعداد فروشنده 2
166,986 حجم فروش 42
50,042 تغییر مالکیت 50,042

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور643 تعداد2.775 میلیون خرید22,478 فروش22,478 تعداد336 دستور16
دستور2 تعداد750 خرید22,477 فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد717 خرید22,473 فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد15,250 خرید22,420 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد300 خرید22,400 فروش- تعداد- دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 230
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,778
سود نقدی 2,770
درصد توزیع 99.71 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 87.1 % رتبه 496
6 ماهه 160.33 % رتبه 345
9 ماهه 215.19 % رتبه 186
1 ساله 215.19 % رتبه 553
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.983 هزار میلیارد

ارزش بازار

16

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 21,408 درصد تغییر : 0.23 حجم : 106,294 دفعات : 2,495
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 21,360 درصد تغییر : 0.31 حجم : 144,813 دفعات : 3,307
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 21,294 درصد تغییر : 0.16 حجم : 77,148 دفعات : 3,215
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 21,260 درصد تغییر : 0.43 حجم : 205,263 دفعات : 3,992
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 21,169 درصد تغییر : 0.53 حجم : 252,858 دفعات : 3,889
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 21,058 درصد تغییر : 0.63 حجم : 303,853 دفعات : 4,666
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 20,926 درصد تغییر : 0.42 حجم : 201,618 دفعات : 3,623
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 20,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 179,780 دفعات : 5,486
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 20,839 درصد تغییر : 0.37 حجم : 179,780 دفعات : 5,486
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 20,762 درصد تغییر : 0.24 حجم : 114,257 دفعات : 3,158
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 20,713 درصد تغییر : 0.56 حجم : 275,730 دفعات : 3,235
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 20,597 درصد تغییر : 0.43 حجم : 209,053 دفعات : 3,577
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 20,509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 169,086 دفعات : 2,780
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 20,509 درصد تغییر : 0.33 حجم : 169,086 دفعات : 2,780
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 20,442 درصد تغییر : 0.51 حجم : 262,280 دفعات : 3,465
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 97,800 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 97.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها