سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

ثرود | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,970 5.00
قیمت پایانی: 12,600 0.00

آخرین معامله

12:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,970 پایانی 12,600 0.00
بیشترین 11,970 کمترین 11,970
حجم 430 دفعات 1
حد قیمت 11,970 - 13,230 ارزش 5.147 میلیون
حجم مبنا 3.968 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:06
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
430 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
430 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,970 تعداد7.452 میلیون دستور184
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,991 تعداد100,663 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,995 تعداد600 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,120 تعداد30,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,312 تعداد10,985 دستور2

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود -94
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 42
سود نقدی 5
درصد توزیع 11.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.58 % رتبه 390
6 ماهه 45.63 % رتبه 454
9 ماهه 142.26 % رتبه 411
1 ساله 149.75 % رتبه 370
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.92

P/B

% 33.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,220 دفعات : 3
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 0.16 حجم : 124,360 دفعات : 14
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 12,620 درصد تغییر : 0.02 حجم : 9,498 دفعات : 7
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 12,622 درصد تغییر : 0.06 حجم : 42,299 دفعات : 10
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 12,629 درصد تغییر : 2.55 حجم : 1.971 میلیون دفعات : 146
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 12,960 درصد تغییر : 0.02 حجم : 9,612 دفعات : 12
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 12,962 درصد تغییر : 0.00 حجم : 295,941 دفعات : 36
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 12,962 درصد تغییر : 0.38 حجم : 295,941 دفعات : 36
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 13,012 درصد تغییر : 0.06 حجم : 45,758 دفعات : 14
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 13,020 درصد تغییر : 0.02 حجم : 17,293 دفعات : 5
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 13,023 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3,295 دفعات : 3
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 13,024 درصد تغییر : 0.15 حجم : 110,350 دفعات : 12
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 13,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,609 دفعات : 4
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 13,043 درصد تغییر : 0.01 حجم : 5,609 دفعات : 4
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 13,044 درصد تغییر : 0.01 حجم : 8,539 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثاژن آخرین : 9.00 2,260 حجم : 588,226 ارزش بازار : 4.236 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : ثشرق آخرین : - 5,760 حجم : 439,042 ارزش بازار : 3.636 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها