کلر پارس

کلر | سهام - فرابورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 62,999 0.94
قیمت پایانی: 61,205 3.76

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 841,408 پایانی 61,205 2,393.00
بیشترین 51.499 میلیارد کمترین 60,419
حجم 841,408 دفعات 1,115
حد قیمت 60,419 - 66,777 ارزش 51.499 میلیارد
حجم مبنا 737,964 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
275 تعداد خریدار 3
642,719 حجم خرید 198,689
592 تعداد فروشنده 2
832,408 حجم فروش 9,000
115,524 تغییر مالکیت 115,524

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید62,997 فروش62,997 تعداد4,163 دستور9
دستور1 تعداد150 خرید61,900 فروش62,998 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد131 خرید61,800 فروش62,999 تعداد122 دستور1
دستور1 تعداد800 خرید61,627 فروش63,460 تعداد1,000 دستور1
دستور6 تعداد8,734 خرید61,625 فروش63,500 تعداد6,453 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 1,227
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,894
سود نقدی 2,630
درصد توزیع 90.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.21 % رتبه 187
6 ماهه 14.83 % رتبه 133
9 ماهه 124.5 % رتبه 65
1 ساله 124.5 % رتبه 198
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.862 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.65

P/B

% 24.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 63,598 درصد تغییر : 1.96 حجم : 965,408 دفعات : 1,536
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 64,868 درصد تغییر : 4.26 حجم : 1.015 میلیون دفعات : 1,478
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 67,754 درصد تغییر : 3.39 حجم : 560,497 دفعات : 636
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 70,129 درصد تغییر : 0.25 حجم : 631,795 دفعات : 1,748
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 69,954 درصد تغییر : 3.04 حجم : 1.535 میلیون دفعات : 2,346
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 67,888 درصد تغییر : 5.00 حجم : 817,218 دفعات : 925
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 64,656 درصد تغییر : 3.86 حجم : 674,602 دفعات : 1,045
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 62,252 درصد تغییر : 0.00 حجم : 890,791 دفعات : 1,232
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 62,252 درصد تغییر : 4.98 حجم : 890,791 دفعات : 1,232
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 59,299 درصد تغییر : 0.05 حجم : 931,878 دفعات : 1,368
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 59,331 درصد تغییر : 1.58 حجم : 720,327 دفعات : 1,240
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 60,284 درصد تغییر : 2.85 حجم : 674,837 دفعات : 1,331
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 58,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 919,612 دفعات : 1,797
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 58,611 درصد تغییر : 2.59 حجم : 919,612 دفعات : 1,797
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 60,171 درصد تغییر : 4.50 حجم : 706,944 دفعات : 975
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 97,800 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 97.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها