حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

حپترو | سهام - بورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,950 4.98
قیمت پایانی: 31,520 0.00

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,399 پایانی 31,520 0.00
بیشترین 41.9 میلیون کمترین 29,950
حجم 1,399 دفعات 3
حد قیمت 29,950 - 33,090 ارزش 41.9 میلیون
حجم مبنا 1.586 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
1,399 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1,399 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش29,950 تعداد745,995 دستور165
دستور0 تعداد- خرید- فروش29,960 تعداد12,052 دستور11
دستور0 تعداد- خرید- فروش30,420 تعداد3,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش30,430 تعداد359 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش30,980 تعداد1,627 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 7
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 23
سود نقدی 3
درصد توزیع 13.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.87 % رتبه 458
6 ماهه 4.67 % رتبه 390
9 ماهه 40.38 % رتبه 369
1 ساله 17.81 % رتبه 339
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.304 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.15

P/B

% 17.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 31,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,399 دفعات : 3
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 31,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,399 دفعات : 3
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 31,520 درصد تغییر : 0.03 حجم : 11,641 دفعات : 11
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 31,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,925 دفعات : 6
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 31,530 درصد تغییر : 0.03 حجم : 10,694 دفعات : 9
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 31,540 درصد تغییر : 0.03 حجم : 14,173 دفعات : 20
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 31,550 درصد تغییر : 0.03 حجم : 13,780 دفعات : 13
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 31,560 درصد تغییر : 0.10 حجم : 28,547 دفعات : 21
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 31,590 درصد تغییر : 0.79 حجم : 246,378 دفعات : 105
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 31,840 درصد تغییر : 0.06 حجم : 22,821 دفعات : 23
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 31,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 35,807 دفعات : 27
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 31,860 درصد تغییر : 0.13 حجم : 35,807 دفعات : 27
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 31,900 درصد تغییر : 0.16 حجم : 51,860 دفعات : 49
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 31,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,373 دفعات : 9
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 31,950 درصد تغییر : 0.03 حجم : 5,338 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حخزر آخرین : - 21,724 حجم : 17,358 ارزش بازار : 5.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها