پتروشیمی پردیس

شپدیس | سهام - فرابورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 97,800 0.00
قیمت پایانی: 97,730 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.209 میلیون پایانی 97,730 0.00
بیشترین 579.499 میلیارد کمترین 92,850
حجم 1.986 میلیون دفعات 713
حد قیمت 97,720 - 108,000 ارزش 194.03 میلیارد
حجم مبنا 928,764 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
230 تعداد خریدار 47
593,391 حجم خرید 1.392 میلیون
315 تعداد فروشنده 10
1.666 میلیون حجم فروش 318,933
1.073 میلیون تغییر مالکیت 1.073 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش97,720 تعداد1.757 میلیون دستور163
دستور0 تعداد- خرید- فروش97,730 تعداد1,226 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش97,740 تعداد210 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش97,780 تعداد1,500 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش97,970 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 5,147
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 3,918
سود نقدی 2,080
درصد توزیع 53.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.95 % رتبه 65
6 ماهه 137.18 % رتبه 79
9 ماهه 310.98 % رتبه 80
1 ساله 319.72 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
586.38 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.8

P/B

% 16.88

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 76,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.887 میلیون دفعات : 1,666
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
نماد : شگامرن آخرین : 2,000 238,000 حجم : 100,003 ارزش بازار : 14.28 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها