سیمان‌ سفید نی‌ریز

سنیر | سهام - بورس
سیمان، آهک و گچ ( زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ )
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 78,770 4.99
قیمت پایانی: 82,870 0.05

آخرین معامله

11:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 78,770 پایانی 82,870 40.00
بیشترین 78,770 کمترین 78,770
حجم 5,245 دفعات 10
حد قیمت 78,770 - 87,050 ارزش 413.149 میلیون
حجم مبنا 602,918 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:58
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
5,245 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
5,245 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:58
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش78,770 تعداد510,227 دستور398
دستور0 تعداد- خرید- فروش78,790 تعداد972 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش80,000 تعداد578 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش82,800 تعداد852 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش82,910 تعداد3,033 دستور9

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,398
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,398
سود نقدی 1,870
درصد توزیع 133.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.27 % رتبه 290
6 ماهه 57.82 % رتبه 370
9 ماهه 52.63 % رتبه 384
1 ساله 275.48 % رتبه 392
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.291 هزار میلیارد

ارزش بازار

47.92

P/B

% 12.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 82,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 451 دفعات : 2
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 82,910 درصد تغییر : 0.02 حجم : 3,045 دفعات : 18
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 82,930 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6,777 دفعات : 22
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 82,980 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,209 دفعات : 19
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 83,000 درصد تغییر : 0.47 حجم : 54,033 دفعات : 82
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 83,390 درصد تغییر : 3.37 حجم : 391,140 دفعات : 231
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 86,300 درصد تغییر : 0.17 حجم : 19,657 دفعات : 42
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 86,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 164,199 دفعات : 173
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 86,450 درصد تغییر : 1.57 حجم : 164,199 دفعات : 173
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 87,830 درصد تغییر : 4.85 حجم : 922,440 دفعات : 665
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 92,310 درصد تغییر : 3.37 حجم : 2.764 میلیون دفعات : 3,116
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 95,530 درصد تغییر : 0.03 حجم : 3,030 دفعات : 8
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 95,560 درصد تغییر : 0.04 حجم : 4,188 دفعات : 12
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 95,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,117 دفعات : 9
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 95,600 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,117 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سکارون آخرین : 15.00 3,546 حجم : - ارزش بازار : 22.32 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/27
نماد : کایگچ آخرین : 9,250 27,750 حجم : 109 ارزش بازار : 280.02 میلیارد تاریخ : 1396/05/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها