پتروشیمی زاگرس

زاگرس | سهام - فرابورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 156,700 0.06
قیمت پایانی: 151,736 3.11

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 148,778 پایانی 151,736 4,872.00
بیشترین 162,000 کمترین 148,778
حجم 2.161 میلیون دفعات 2,389
حد قیمت 148,778 - 164,438 ارزش 327.919 میلیارد
حجم مبنا 579,445 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
939 تعداد خریدار 4
2.131 میلیون حجم خرید 29,769
955 تعداد فروشنده 7
1.862 میلیون حجم فروش 299,204
1.121 میلیون تغییر مالکیت 1.121 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد369,255 خرید159,322 فروش159,322 تعداد18,356 دستور21
دستور5 تعداد100,000 خرید159,320 فروش159,400 تعداد618 دستور2
دستور1 تعداد90 خرید158,500 فروش159,500 تعداد22 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش156,800 تعداد544 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش157,200 تعداد170 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 4,354
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 12,245
سود نقدی 11,000
درصد توزیع 89.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.35 % رتبه 74
6 ماهه 97.43 % رتبه 85
9 ماهه 133.46 % رتبه 82
1 ساله 142.21 % رتبه 74
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
375.917 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.82

P/B

% 12.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 156,608 درصد تغییر : 4.90 حجم : 2.654 میلیون دفعات : 1,876
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 164,673 درصد تغییر : 4.58 حجم : 1.029 میلیون دفعات : 980
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 172,579 درصد تغییر : 0.83 حجم : 811,190 دفعات : 1,312
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 174,027 درصد تغییر : 0.95 حجم : 1.507 میلیون دفعات : 1,830
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 172,391 درصد تغییر : 3.83 حجم : 2.046 میلیون دفعات : 2,277
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 179,260 درصد تغییر : 4.11 حجم : 2.399 میلیون دفعات : 3,231
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 172,180 درصد تغییر : 1.69 حجم : 1.066 میلیون دفعات : 2,262
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 175,139 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.218 میلیون دفعات : 3,025
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 175,139 درصد تغییر : 0.69 حجم : 2.218 میلیون دفعات : 3,025
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 173,937 درصد تغییر : 2.22 حجم : 297,346 دفعات : 479
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 170,162 درصد تغییر : 4.61 حجم : 2.139 میلیون دفعات : 2,826
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 178,388 درصد تغییر : 3.53 حجم : 6.202 میلیون دفعات : 4,776
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 184,921 درصد تغییر : 1.80 حجم : 3.577 میلیون دفعات : 7,241
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 181,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.694 میلیون دفعات : 2,831
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 181,650 درصد تغییر : 4.64 حجم : 2.694 میلیون دفعات : 2,831
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 97,800 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 97.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها