پخش البرز

پخش | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,773 5.00
قیمت پایانی: 33,916 1.68

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 472,623 پایانی 33,916 581.00
بیشترین 15.489 میلیارد کمترین 32,773
حجم 472,623 دفعات 63
حد قیمت 32,773 - 36,221 ارزش 15.489 میلیارد
حجم مبنا 1.401 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:26
حقیقی حقوقی
31 تعداد خریدار 2
72,623 حجم خرید 400,000
24 تعداد فروشنده -
472,623 حجم فروش -
200,000 تغییر مالکیت 200,000

عرضه و تقاضا

12:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد175 خرید29,053 فروش32,773 تعداد555,613 دستور73
دستور0 تعداد- خرید- فروش33,000 تعداد171 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش33,968 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش34,538 تعداد350 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش34,600 تعداد8,943 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 269
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 811
سود نقدی 710
درصد توزیع 87.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.3 % رتبه 211
6 ماهه 1.73 % رتبه 256
9 ماهه 211.35 % رتبه 293
1 ساله 310.24 % رتبه 282
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.796 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.69

P/B

% 15.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 34,497 درصد تغییر : 1.37 حجم : 412,651 دفعات : 103
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 34,977 درصد تغییر : 1.97 حجم : 1.078 میلیون دفعات : 516
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 35,678 درصد تغییر : 4.97 حجم : 3.255 میلیون دفعات : 660
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 33,989 درصد تغییر : 1.40 حجم : 454,082 دفعات : 123
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 33,519 درصد تغییر : 2.72 حجم : 880,654 دفعات : 215
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 32,631 درصد تغییر : 3.77 حجم : 1.221 میلیون دفعات : 218
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 31,445 درصد تغییر : 1.72 حجم : 562,816 دفعات : 194
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 30,914 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.437 میلیون دفعات : 413
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 30,914 درصد تغییر : 4.36 حجم : 1.437 میلیون دفعات : 413
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 29,623 درصد تغییر : 0.74 حجم : 240,727 دفعات : 76
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 29,407 درصد تغییر : 3.84 حجم : 2.029 میلیون دفعات : 466
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 30,582 درصد تغییر : 0.91 حجم : 902,525 دفعات : 397
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 30,863 درصد تغییر : 1.05 حجم : 1.302 میلیون دفعات : 608
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 30,541 درصد تغییر : 0.00 حجم : 635,262 دفعات : 319
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 30,541 درصد تغییر : 0.03 حجم : 635,262 دفعات : 319
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها