قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی | آتی - بورس
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,285 0.00
قیمت پایانی: 18,750 0.00

آخرین معامله

1399/03/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,285 پایانی 18,750 0.00
بیشترین 17,285 کمترین 17,285
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.46 %
6 ماهه 21.84 %
9 ماهه 4.33 %
1 ساله 10.1 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مس خرید نقدی آخرین : - 5,242.5 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : مس فروش نقدی آخرین : - 5,801 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : سرب خرید نقدی آخرین : - 1,736.5 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 1,603.5 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : نیکل خرید نقدی آخرین : - 12,124 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : نیکل فروش نقدی آخرین : - 12,881 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : قلع خرید نقدی آخرین : - 17,285 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : روی خرید نقدی آخرین : - 1,963 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : روی فروش نقدی آخرین : - 1,963 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : آلیاژآلومینیوم خرید نقدی آخرین : - 1,220 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/21 پایانی : 17,285 درصد تغییر : 11.55 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/03/04 پایانی : 15,495 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/03/03 پایانی : 15,495 درصد تغییر : 1.10 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/02/10 پایانی : 15,327 درصد تغییر : 9.84 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/14 پایانی : 17,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها