سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی | آتی - بورس
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,603.5 0.00
قیمت پایانی: 1,790.5 0.00

آخرین معامله

1399/03/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,604 پایانی 1,790.5 0.00
بیشترین 1,604 کمترین 1,604
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.48 %
6 ماهه 5.84 %
9 ماهه 11.58 %
1 ساله 20.62 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مس خرید نقدی آخرین : - 5,242.5 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : مس فروش نقدی آخرین : - 5,801 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : سرب خرید نقدی آخرین : - 1,736.5 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : نیکل خرید نقدی آخرین : - 12,124 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : نیکل فروش نقدی آخرین : - 12,881 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : قلع خرید نقدی آخرین : - 17,285 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : قلع فروش نقدی آخرین : - 17,285 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/21
نماد : روی خرید نقدی آخرین : - 1,963 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : روی فروش نقدی آخرین : - 1,963 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/4
نماد : آلیاژآلومینیوم خرید نقدی آخرین : - 1,220 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/04 پایانی : 1,603.5 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/03/03 پایانی : 1,603.5 درصد تغییر : 0.93 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 1,618.5 درصد تغییر : 10.73 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/21 پایانی : 1,813 درصد تغییر : 3.92 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/08 پایانی : 1,887 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها