صندوق س تجارت شاخصی کاردان

کاردان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 153,000 3.24
قیمت پایانی: 150,510 4.82

آخرین معامله

1399/08/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 144,600 پایانی 150,510 7,620.00
بیشترین 155,000 کمترین 144,600
حجم 326,040 دفعات 637
حد قیمت 142,320 - 173,940 ارزش 49.073 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/5
حقیقی حقوقی
189 تعداد خریدار 1
324,749 حجم خرید 1,291
277 تعداد فروشنده 1
324,749 حجم فروش 1,291
120,701 تغییر مالکیت 120,701

عرضه و تقاضا

1399/08/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,035 خرید152,100 فروش153,000 تعداد374 دستور1
دستور1 تعداد120 خرید152,050 فروش153,200 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد1,546 خرید152,020 فروش153,210 تعداد2,506 دستور2
دستور2 تعداد1,150 خرید190,000 فروش192,000 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد1,996 خرید189,700 فروش193,000 تعداد380 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.64 %
6 ماهه 180.41 %
9 ماهه 304.02 %
1 ساله 352.12 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/05 پایانی : 150,510 درصد تغییر : 4.82 حجم : 326,040 دفعات : 637
تاریخ : 1399/08/03 پایانی : 158,130 درصد تغییر : 6.49 حجم : 359,799 دفعات : 561
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 169,110 درصد تغییر : 3.41 حجم : 349,177 دفعات : 632
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 163,530 درصد تغییر : 3.57 حجم : 376,203 دفعات : 611
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 169,590 درصد تغییر : 6.87 حجم : 332,851 دفعات : 596
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 182,100 درصد تغییر : 3.68 حجم : 220,225 دفعات : 505
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 189,050 درصد تغییر : 1.60 حجم : 157,087 دفعات : 424
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 192,130 درصد تغییر : 0.51 حجم : 235,804 دفعات : 548
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 193,120 درصد تغییر : 2.15 حجم : 235,232 دفعات : 785
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 197,360 درصد تغییر : 3.66 حجم : 549,943 دفعات : 1,104
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 190,390 درصد تغییر : 1.86 حجم : 341,069 دفعات : 782
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 193,990 درصد تغییر : 0.26 حجم : 314,505 دفعات : 823
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 193,490 درصد تغییر : 2.42 حجم : 419,049 دفعات : 956
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 188,910 درصد تغییر : 1.19 حجم : 209,102 دفعات : 545
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 191,190 درصد تغییر : 4.89 حجم : 480,978 دفعات : 809
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزه آخرین : 5,740 157,500 حجم : 455,753 ارزش بازار : 7.837 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : صنوین آخرین : 4,980 101,220 حجم : 79,482 ارزش بازار : 10.192 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : اطلس آخرین : 4,773 177,040 حجم : 135,265 ارزش بازار : 175.311 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : آتیمس آخرین : 6,086 185,500 حجم : 338,391 ارزش بازار : 183.13 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : الماس آخرین : 5,036 110,056 حجم : 34,369 ارزش بازار : 112.184 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : آکورد آخرین : 33.00 29,060 حجم : 10.041 میلیون ارزش بازار : 29.056 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : آسام آخرین : 335.00 100,000 حجم : 22,440 ارزش بازار : 98.745 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : صایند آخرین : 44.00 10,097 حجم : 1.146 میلیون ارزش بازار : 5.041 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : آساس آخرین : 3,606 148,000 حجم : 246,697 ارزش بازار : 148.387 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
نماد : اعتماد آخرین : 21.00 33,019 حجم : 49.872 میلیون ارزش بازار : 33.015 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/5
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها