صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

الماس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 108,995 1.24
قیمت پایانی: 108,375 1.80

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 110,000 پایانی 108,375 1,989.00
بیشترین 111,870 کمترین 107,000
حجم 17,254 دفعات 57
حد قیمت 1 - 220,728 ارزش 1.87 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار 1
10,529 حجم خرید 6,725
26 تعداد فروشنده -
17,254 حجم فروش -
8,376 تغییر مالکیت 8,376

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,243 خرید108,201 فروش110,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد92 خرید108,110 فروش111,800 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد34 خرید108,109 فروش111,870 تعداد86 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید20,000 فروش111,500 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد39,950 خرید1,000 فروش112,999 تعداد400 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.99 %
6 ماهه 45.13 %
9 ماهه 142.57 %
1 ساله 211.5 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/06 پایانی : 110,364 درصد تغییر : 1.62 حجم : 11,935 دفعات : 33
تاریخ : 1399/08/05 پایانی : 112,184 درصد تغییر : 2.53 حجم : 34,369 دفعات : 42
تاریخ : 1399/08/03 پایانی : 115,092 درصد تغییر : 5.06 حجم : 12,697 دفعات : 30
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 121,224 درصد تغییر : 2.02 حجم : 9,998 دفعات : 68
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 118,827 درصد تغییر : 1.95 حجم : 35,321 دفعات : 83
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 116,553 درصد تغییر : 1.74 حجم : 39,201 دفعات : 61
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 118,622 درصد تغییر : 1.16 حجم : 45,709 دفعات : 43
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 120,016 درصد تغییر : 0.28 حجم : 32,602 دفعات : 83
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 120,353 درصد تغییر : 1.49 حجم : 24,386 دفعات : 69
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 122,177 درصد تغییر : 2.99 حجم : 33,417 دفعات : 67
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 125,944 درصد تغییر : 2.61 حجم : 57,391 دفعات : 122
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 122,742 درصد تغییر : 1.81 حجم : 19,305 دفعات : 88
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 125,002 درصد تغییر : 0.06 حجم : 29,462 دفعات : 90
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 124,930 درصد تغییر : 3.85 حجم : 11,014 دفعات : 6
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 120,297 درصد تغییر : 1.74 حجم : 21,318 دفعات : 55
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کاردان آخرین : 3,300 151,000 حجم : 782,525 ارزش بازار : 14.637 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فیروزه آخرین : 3,430 155,000 حجم : 338,588 ارزش بازار : 7.548 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : صنوین آخرین : 1,180 99,000 حجم : 57,686 ارزش بازار : 9.919 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : اطلس آخرین : 2,004 176,399 حجم : 171,078 ارزش بازار : 174.278 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : آتیمس آخرین : 3,220 185,800 حجم : 142,077 ارزش بازار : 182.223 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آکورد آخرین : 28.00 29,100 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : 29.087 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آسام آخرین : 666.00 98,000 حجم : 5,860 ارزش بازار : 96.822 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : صایند آخرین : 14.00 10,095 حجم : 2.316 میلیون ارزش بازار : 5.043 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آساس آخرین : 2,034 146,610 حجم : 181,918 ارزش بازار : 144.731 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اعتماد آخرین : 36.00 33,070 حجم : 49.636 میلیون ارزش بازار : 33.059 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها