صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

اطلس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 176,399 1.15
قیمت پایانی: 174,278 0.07

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 172,404 پایانی 174,278 117.00
بیشترین 177,365 کمترین 168,000
حجم 171,078 دفعات 545
حد قیمت 1 - 348,790 ارزش 29.815 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
227 تعداد خریدار 1
101,078 حجم خرید 70,000
239 تعداد فروشنده -
171,078 حجم فروش -
86,244 تغییر مالکیت 86,244

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید175,900 فروش176,495 تعداد162 دستور1
دستور2 تعداد110 خرید175,500 فروش176,499 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید175,200 فروش176,500 تعداد8,099 دستور4
دستور2 تعداد560 خرید173,004 فروش175,000 تعداد880 دستور3
دستور1 تعداد202 خرید172,990 فروش175,200 تعداد10,481 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.54 %
6 ماهه 66.96 %
9 ماهه 183.11 %
1 ساله 281.32 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/06 پایانی : 174,395 درصد تغییر : 0.52 حجم : 188,470 دفعات : 551
تاریخ : 1399/08/05 پایانی : 175,311 درصد تغییر : 3.58 حجم : 135,265 دفعات : 546
تاریخ : 1399/08/03 پایانی : 181,813 درصد تغییر : 4.90 حجم : 89,211 دفعات : 483
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 191,188 درصد تغییر : 4.63 حجم : 140,713 دفعات : 638
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 182,730 درصد تغییر : 4.05 حجم : 237,428 دفعات : 669
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 190,444 درصد تغییر : 4.54 حجم : 179,671 دفعات : 557
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 199,494 درصد تغییر : 1.94 حجم : 144,235 دفعات : 456
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 203,441 درصد تغییر : 0.87 حجم : 111,658 دفعات : 467
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 205,228 درصد تغییر : 0.18 حجم : 178,691 دفعات : 640
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 205,596 درصد تغییر : 0.69 حجم : 355,777 دفعات : 829
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 207,030 درصد تغییر : 2.93 حجم : 466,834 دفعات : 1,364
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 201,128 درصد تغییر : 1.03 حجم : 673,428 دفعات : 933
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 203,214 درصد تغییر : 0.81 حجم : 736,536 دفعات : 982
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 204,874 درصد تغییر : 2.92 حجم : 3,322 دفعات : 22
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 199,064 درصد تغییر : 1.58 حجم : 211,919 دفعات : 692
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کاردان آخرین : 3,300 151,000 حجم : 782,525 ارزش بازار : 14.637 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فیروزه آخرین : 3,430 155,000 حجم : 338,588 ارزش بازار : 7.548 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : صنوین آخرین : 1,180 99,000 حجم : 57,686 ارزش بازار : 9.919 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : آتیمس آخرین : 3,220 185,800 حجم : 142,077 ارزش بازار : 182.223 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : الماس آخرین : 1,369 108,995 حجم : 17,254 ارزش بازار : 108.375 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : آکورد آخرین : 28.00 29,100 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : 29.087 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آسام آخرین : 666.00 98,000 حجم : 5,860 ارزش بازار : 96.822 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : صایند آخرین : 14.00 10,095 حجم : 2.316 میلیون ارزش بازار : 5.043 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آساس آخرین : 2,034 146,610 حجم : 181,918 ارزش بازار : 144.731 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اعتماد آخرین : 36.00 33,070 حجم : 49.636 میلیون ارزش بازار : 33.059 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها